Mã khoaTên khoaĐịa chỉSố điện thoại
  1 Khoa Khoa học cơ bản 0773814120
  2 Khoa Kỹ thuật-Công nghệ 217-Chu Văn An 0773815286
  3 Khoa Kinh tế-Xã hội Dãy 1 Tầng 0773123456
  4 Khoa Ngoại ngữ
  5 Trung tâm Ngoại ngữ 0773810212
  6 Trung tâm Tin học - CNPM Dãy 4 Tầng 0773815286
  7 Phong Dao tao
  8 Phong Ke toan-Tai vu