Danh mục Phòng học
 Mã phòngSố chỗ ngồiChú thích
 Select   02 80
 Select   03 80
 Select   04 80
 Select   05 80
 Select   06 80
 Select   07 80
 Select   08 80
 Select   09 80
 Select   10 80
 Select   101 60 Cơ sở 2
 Select   102 100 P.Họp
 Select   103 60 Cơ sở 2
 Select   104 60 Cơ sở 2 - Châu Thành
 Select   108 50
 Select   11 120
 Select   12 120
 Select   13 100
 Select   201 60 Cơ sở 2
 Select   202 150 P.Lớn
 Select   203 150 P.Lớn
 Select   206 150 P.Dạy online
 Select   302 80
 Select   303 80
 Select   304 80
 Select   305 80
 Select   306 300 Hội Trường
 Select   402A 80
 Select   402B 80
 Select   403A 80
 Select   403B 80
 Select   404 80
 Select   405 80
 Select   406 80
 Select   407 80
 Select   HT C 120 Hội trường C - Cơ sở 2
 Select   HTD 150 Cơ sở 2- Châu Thành
 Select   P.Mang 30 Phòng TH Mạng
 Select   P.Máy 1 30 Phòng máy tính
 Select   P.Máy 2 30 Phòng máy tính
 Select   P.Máy 3 30 Phòng máy tính
 Select   P.Máy 4 30 Phòng máy tính
 Select   P.NN 30
 Select   P.TN 80 Phòng thí nghiệm
 Select   PM1-CS2 30 Cơ sở 2
 Select   PM2-CS2 30 Cơ sở 2
 Select   PTHCN 30 Phong TH chuyên ngành
 Select   SKTX 200 Sân ký túc xá
 Select   TV Khoa 60 Cơ sở 2